Procedura Reklamacji 

Ze względu na dbałość o najwyższe standardy usług szkoleniowych Klinika Wiedzy Agata Drabek stosuje następującą procedurę reklamacji realizowanych szkoleń:

• W przypadku niespełnienia oczekiwań związanych z realizacją usługi szkoleniowej Klient ma prawo zgłosić reklamację do Kliniki Wiedzy Agata Drabek. Reklamacja może zostać zgłoszona w formie pisemnej – listem poleconym lub mailem na adres firmy:

 

Klinika Wiedzy Agata Drabek
Ul. Drewnowska 13/11, 91-002 Łódź Tel: 608 638 947
E –mail: szkolenia@klinikawiedzy.pl

 

Termin zgłoszenia reklamacji to 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

 1. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać:

 • Opis zgłoszonego problemu, uwag do usługi szkoleniowej

 • Dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację

 • Nazwę i datę usługi, wobec której zgłasza się zastrzeżenie

 • Propozycję rozwiązania sprawy – formę realizacji reklamacji w przypadku jej uznania

 1. Firma Klinika Wiedzy Agata Drabek zastrzega sobie okres 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji od momentu wpłynięcia zgłoszenia. Jednak w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

 2. Klinika Wiedzy Agata Drabek zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu 7 dni od zakończenia usługi szkoleniowej.

 3. Klinika Wiedzy Agata Drabek ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

 4. Klinika Wiedzy Agata Drabek zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

 5. Możliwe formy rekompensaty w ramach uznanej reklamacji to:

 • Dodatkowe, bezpłatne materiały dydaktyczne,

 • Bezpłatne miejsce na szkoleniu otwartym o tej samej lub podobnej tematyce,

 • W przypadku szkoleń zamkniętych bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem

 • Zwrot kosztów usługi wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji

 • usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu / odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

 ©Klinika Wiedzy Agata Drabek  

Polityka prywatności                           Procedura Reklamacji

 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon